• 99/09/11

فرم درخواست بین المللی ثبت اختراع

فرم درخواست ثبت بین المللی اختراع دانشگاه علوم پزشکی تهران

در ابتدا کلیه بخشهای هر دو فرم (فرم درخواست ثبت اختراع و فرم عدم افشا ) تکمیل و پس از درج کامل اطلاعات به آدرس ایمیل patent@sina.tums.ac.ir  ارسال شود.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با دفتر ثبت اختراعات تماس حاصل فرمایید.