• 99/05/19

کارگاه 2 روزه مالکیت فکری

کارگاه 2 روزه مالکیت فکری

کارگاه 2 روزه مالکیت فکری مورخ 12 و 13 دی ماه در سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.

 آخرین کارگاه مالکیت فکری 2 روزه سال 94 دفتر ثبت اختراعات دانشگاه علوم پزشکی  در تاریخ 12 و 13 بهمن ماه برگزار شد.این کارگاهها هر ساله در سه نوبت  به منظور ارتقا آگاهی  به مقوله مالکیت فکری و با تکیه بر محور اختراعات  اجرا می شود.
شرکت در کارگاه برای کلیه علاقمندان آزاد است.