پنج شنبه ٠٥ ارديبهشت ١٣٩٨
تماس با ما
 

mailبلوار کشاورز-نبش قدس-سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران-طبقه ششم- واحد 608 

آدرس الکترونیکی: patent@tums.ac.ir 

شماره تماس :

81633682

81633665 

 

شماره فکس: 81633654

 

تماس با ما
دفتر ثبت اختراعات  دانشگاه علوم پزشکی تهران
 شماره تماس: 81633682

http://patent.tums.ac.ir
patent@tums.ac.ir