چهارشنبه ٠٢ آبان ١٣٩٧
کارگاه مالکیت فکری 2
 
تماس با ما
دفتر ثبت اختراعات  دانشگاه علوم پزشکی تهران
 شماره تماس: 81633682

http://patent.tums.ac.ir
patent@tums.ac.ir