شنبه ٢٩ مهر ١٣٩٦
فرم تعهد عدم افشا
 
تماس با ما
دفتر ثبت اختراعات  دانشگاه علوم پزشکی تهران
 شماره تماس: 81633682

http://patent.tums.ac.ir
patent@tums.ac.ir