• 99/04/14

تماس با ما

mailبلوار کشاورز-نبش قدس-سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران-طبقه ششم- واحد 608 

آدرس الکترونیکی: patent@tums.ac.ir 

شماره تماس :

81633682

81633665 

 

شماره فکس: 81633654